Liitumistasu hüvitamine

Avaldus ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamiseks

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 28. aprilli 2006.a määrusega nr 26 kehtestatud ning 02. märtsi 2007.a määrusega nr 21 ja 17. augusti määrusega nr 47 muudetud Viimsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise eeskirja §-le 4 esitab kinnistu

taotluse

liitumisel liitumistasu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks.

Dokumendid

Lubatud faili formaadid on: PDF, DOC, DOCX, ZIP, PNG, JPEG. Ühe faili maksimaalne lubatud suurus on 0,5MB

Isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri

Vallas asuva kinnistu, millel asub liidetav elamu, omandiõigust tõendav dokument (kinnistusraamatu väljavõte)

Liituvale kinnistule on väljastatud elamu ehitusluba enne 22. märtsi 1999.a või mõni muu haldusdokument (Riikliku vastuvõtukomisjoni akt, Maa-ameti õiend, Hooneregistri õiend, Ehitisregistri õiend, inventariseerimise õiend, elamu ostmist või omandamist tõendav dokument), mis tõendab elamu valmimist enne 22.03.1999.a.

Liidetaval kinnistul asuva elamu kasutusluba või Riikliku Vastuvõtukomisjoni akt või kasutusloa väljastamise taotlus

AS Viimsi Vesi poolt hüvitise taotlejale saadetud kirjalik teatis liitumise võimalikkuse kohta

Viimsi Vesi väärtustab ja peab lugu Teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjekt on füüsiline). Antud avalduse esitamisega nõustute, et AS Viimsi Vesi võib Teie andmeid töödelda kooskõlas Andmekaitse seadusega.